Tôi có điều không hiểu một tẹo về post này chị giải thích giúp tôi bài viết này được không