Sự kiện Summer Event từ trước chỉ rơi đồ exellent và zen nhưng BQT đã cập nhật thêm các loại ngọc và đó khi giết quái tại sự kiện này. Các loại ngọc thêm vào:
 • Ngọc Ước Nguyện
 • Ngọc Tâm Linh
 • Ngọc Hỗn Nguyên
 • Ngọc Sáng Tạo
 • Ngọc Sinh Miệnh
 • Lông Vũ
 • Huy Hiệu Hoàng Tộc


Sự kiện này diễn ra tại Lorencia tọa độ: 125 - 15
Sự kiện diễn ra trong 5 phút tại tất cả các máy chủ vào thời gian như sau:

 • 08 giờ 20 phút
 • 11 giờ 20 phút
 • 14 giờ 20 phút
 • 17 giờ 20 phút
 • 19 giờ 20 phút
 • 21 giờ 20 phút